Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy

Odwiedza nas 396 gości oraz 0 użytkowników.

ul. Okopowa 1a | Kołobrzeg | tel./fax: +48 94 35 211 41 | email: sekretariat@sp7kg.pl 

A A A

Podręczniki/materiały edukacyjne do przedmiotów obowiązkowych dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017 będą bezpłatne. Uczniowie muszą samodzielnie kupić jedynie podręcznik do religii/etyki. Sposób ich dystrybucji zostanie omówiony na zebraniach z rodzicami.

KLASA 3

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
Biologia Pyłka-Gutowska E., Jastrzębska E. Bliżej biologii. Podręcznik dla gimnazjum. Cz. 3 + ćwiczenia WSiP
Chemia Kulawik J., Kulawik T., Litwin M. Podręcznik dla gimnazjum cz. 3 +zeszyt ćwicz. Cz. 3. Nowa Era
Fizyka Pod red. Sagnowskiej B. Świat fizyki. Podręcznik dla gimnazjum cz. 2 i cz. 3 ZamKor
Geografia Szubert M. "Planeta Nowa" podręcznik do geografii dla klasy trzeciej gimnazjum + zeszyt ćwicz. + atlas Nowa Era
Historia Małkowski T., Rześniowiecki J. Historia kl. III. Podróże w czasie. Podręcznik do gimnazjum Gdańskie Wydaw. Oświatowe
Język angielski III A
Kelly P., Krantz C., Spencer - Kępczyńska J.
New Exam Connections 4  student’s book + workbook Oxford
III B, III C, III D, III E, III F
Garside T. Spencer - Kępczyńska J.
New Exam Connections 3 student's book + workbook Oxford
Język niemiecki Kamińska J. Das ist Deutsch 3 kompakt - podręcznik + ćwicz. Nowa Era
Język polski Witold Bobiński Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy III gimnazjum WSiP
Zofia Czarniecka - Rodzik Gramatyka i stylistyka. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy III gimnazjum WSiP
Matematyka Praca zbiorowa pod red. Dobrowolskiej M. Matematyka z Plusem. Kl. III. Nowe wydanie Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Wiedza o społeczeństwie Dobrzycka E., Makara K. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik 2 + ćwiczenia2 Operon
Edukacja dla bezpieczeństwa Słoma J., Zając G. Żyję i działam bezpiecznie - podręcznik wraz z ćwiczeniami dla klas  gimnazjum Nowa Era
Religia Red. Kubik W. SJ Chodźmy razem. Nowa wersja. Seria "Odsłonić twarz Chrystusa" WAM
Zajęcia techniczne Hermanowski W. Zajęcia elektrotechniczne. Zeszyt z ćwiczeniami dla ucznia Operon
Etyka Środa M. Etyka dla myślących. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Czarna Owca

W podręczniki do religii lub etyki uczniowie zaopatrują się we własnym zakresie zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 811) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. 2014, poz. 901).

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

§ 1

Regulamin określa zasady związane z wypożyczeniem uczniom podręczników/materiałów edukacyjnych oraz przekazaniem materiałów ćwiczeniowych, a także postępowanie w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika/materiału edukacyjnego.
Ilekroć w regulaminie mowa o:

 • szkole należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu;
 • uczniu należy rozumieć ucznia wpisanego do księgi uczniów Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu;
 • rodzica ucznia należy rozumieć także opiekuna prawnego;
 • podręczniku - podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;
 • materiał edukacyjny - materiał zastępujący podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania;
 • materiał ćwiczeniowy - materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

§ 2

 • Każdy rodzic ma obowiązek zapoznania się z treścią regulaminu i stosowania jego postanowień w praktyce.
 • Niepodpisanie przez rodzica oświadczenia, rozumiane jest jako brak woli otrzymania bezpłatnych podręczników/materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dziecka.
 • Wypożyczenie podręczników/materiałów edukacyjnych jest dokonywane przez nauczyciela bibliotekarza wychowawcom klas na początku roku szkolnego.
 • Przekazanie podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych odbywa się protokołem zdawczo-odbiorczym.
 • Na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym wychowawca informuje rodziców uczniów o zasadach odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki/materiały edukacyjne oraz otrzymane materiały ćwiczeniowe.
 • Przekazanie przez wychowawców podręczników/materiałów edukacyjnych uczniom jest potwierdzone podpisem rodzica/opiekuna prawnego.
 • Podpisane listy przez rodziców/opiekunów prawnych, bibliotekarza i wychowawcę przechowywane są w bibliotece.
 • Uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki/materiały edukacyjne do wychowawcy, który następnie rozlicza się z biblioteką zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 3

 • Podręczniki/materiały edukacyjne wypożyczone uczniom stanowią własność szkoły.
 • Podręczniki/materiały edukacyjne użytkowane są przez okres minimum trzech lat.
 • Materiały ćwiczeniowe użytkowane są przez jeden rok szkolny.
 • Podręcznik/materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe mogą mieć postać papierową lub elektroniczną.

§ 4

 • Do wypożyczenia podręczników/materiałów edukacyjnych uprawnieni są:
  • w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas pierwszych
  • w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas pierwszych i drugich
  • w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich
 • Termin zwrotu podręczników/materiałów edukacyjnych następuje nie później niż do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
 • Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego zwracają podręczniki/materiały edukacyjne nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.
 • W uzasadnionych okolicznościach szkoła ma prawo zażądać zwrotu podręczników/materiałów edukacyjnych przed upływem wskazanego terminu.
 • Uczeń, który zmienia szkołę lub został skreślony z listy uczniów ma obowiązek zwrócić podręczniki/materiały edukacyjne do biblioteki.
 • Podręczniki/materiały edukacyjne z których korzysta uczeń niepełnosprawny, przechodzący z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.

§ 5

 • Uczeń może otrzymać podręczniki/materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe tylko raz w roku szkolnym.
 • Uczeń jest zobowiązany do używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem, a także do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny oraz chronienia go przed zniszczeniem i zagubieniem.
 • Uczeń, który zgubił lub zniszczył podręczniki/materiały edukacyjne/ćwiczeniowe w trakcie roku szkolnego, zobowiązany jest zakupić je we własnym zakresie.
 • Uczeń jest zobowiązany szkole podręczniki/materiały edukacyjne w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania.
 • Zabrania się:
  • zaginania i wyrywania kartek z podręcznika/materiałów edukacyjnych
  • nacinania kartek nożyczkami
  • robienia w podręcznikach/materiałach edukacyjnych notatek i innych wpisów przy pomocy różnych przedmiotów piszących w tym ołówka.
  • sklejania kartek podręczników/materiałów edukacyjnych
  • brudzenia kartek podręczników/materiałów edukacyjnych jakimikolwiek substancjami

Przez zniszczenie podręczników/materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie innych wad fizycznych, które pomniejszają wartość użytkową podręczników/materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają ich wykorzystanie.

§ 6

 • W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia lub niezwrócenia podręcznika/materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły, rodzic ucznia jest zobowiązany zwrócić koszt zakupu podręcznika/materiału edukacyjnego.
 • W przypadku bezczynności rodzica mimo pisemnego wezwania Dyrektor szkoły ma prawo wszcząć procedurę egzekucji zgodnie z postępowaniem administracyjnym.
 • Wartość zgubionych, uszkodzonych lub zniszczonych podręczników/materiałów edukacyjnych określa Dyrektor szkoły.

§ 7

 • Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Programy - Projekty

insta.ling
Szkoła z klasą
Radosna Szkoła
Ministerstwo Edukacji Narodowej
eTwinning
Klub Szkół
Szkolny Informatyk